Välkommen till webbstödet Omvårdnad gör skillnad
- för sköra äldre

Ett kompetensstöd för hälso- och sjukvårdens och kommunens arbete för god omvårdnad för sköra äldre. Vårdar du personer på särskilda boende för äldre, patienter inom geriatrisk sjukvård eller äldre sköra personer i primärvården? Då kan detta webbstöd vara användbart. Syftet med webbstödet är att ge yrkesverksamma vägledning i arbetet med omvårdnad och annan ickefarmakologisk behandling för sköra äldre. Webbstödet redogör för senaste evidensen inom åtta områden, viktiga för sköra äldres hälsa och välbefinnande.

Inledning

Det går inte att dela upp vården av den sköra äldre i medicinsk vård och omvårdnad utan dessa följs åt och kompletterar varandra. I en personcentrerad vård är medicinsk vård, farmakologisk behandling, omvårdnad, egenvård och livsstilsåtgärder integrerade och kan inte separeras från varandra. För att sköra äldre ska erhålla en vård och omvårdnad med hög kvalité krävs ett personcentrerat arbetssätt och ett interprofessionellt samarbete. Detta webbstöd kan vara ett stöd i arbetet för att sköra äldre får en evidensbaserad omvårdnad.

Webbverktygets användning och upplägg

Webbstödet beskriver kortfattat evidensbaserade ickefarmakologiska åtgärder lämpliga vid vanligt förekommande symtom hos sköra äldre. Webbstödet består av tre moduler med ett varierat innehåll i form av texter, bilder, mätverktyg, filmer och självrättande kunskapsfrågor inom varje område. Webbstödet vänder sig i första hand till sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträden inom geriatrisk vård. Dock kan även läkare, studenter och annan vårdpersonal finna webbstödet värdefullt och användbart.

Omvårdnad för sköra äldre

Här kan du ta del av åtta kapitel om områden som har stor betydelse för sköra äldres hälsa och välbefinnande. Varje område presenteras på ett systematiskt sätt, med information om bedömning, kartläggning, åtgärder och utvärdering. Varje kapitel i modulen kan läsas oberoende av de andra.

Testa dina kunskaper

Här finns kunskapsfrågor i form av quiz, ett för varje kapitel från modul 1. Quizen är främst avsedda för undersköterskor och vårdbiträden. Frågorna kan besvaras som en sammanfattning efter genomläsning av ett kapitel men kan också besvaras fristående utan inläsning.

Fortbildningsmaterial och stöd till förbättringsarbete

Här hittar du stöd och material för fortbildning till omvårdnadspersonal, kvalitetssäkring inom omvårdnad samt stöd och inspiration för förbättringsarbeten. Modul 3 är främst anpassad för sjuksköterskor i chefspositioner eller sjuksköterskor i rollen som kvalitets- utvecklare.